मानव श्रोत ब्यबस्थापन

  • संगठन भित्र मानवीय पक्षको प्राप्ती विकास तथा उपयोग गर्ने पद्धती मानव श्रोत ब्यबस्थापन हो ।
  • मानव श्रोतको कुशलता पूर्वक प्रयोग गरी संगठनको लक्ष्य उद्धेश्य हासिल गर्ने कलालाई मानव श्रोत ब्यबस्थापन भनिन्छ ।
  • संगठनलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न को लागि मानव श्रोत ब्यबस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ ।
  • संगठनमा प्राप्त जनशक्तिमा उचित मात्रामा सीप तथा तालीमको विकस गरिनु पदर् छ ।
  • संगठनमा जनशक्ति ब्यबस्थापन गर्दा Right man in right place मान्यता अनुरुप गर्नुपर्छ ।
  • मानवीय श्रोत ब्यबस्थापन मानवीय उर्जा र क्षमता विकास गर्ने प्रणाली हो

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.