लाेकसेवा आयाेग काे नतिजाहरु

मिति

सुचनाहरु

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

२०७९/०२/२४

नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७८, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

२०७९/०२/२३

नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १७/२०७८, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

२०७९/०२/१३

नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३५/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Source : Public Service Commission (psc.gov.np)