संयुक्त राष्‍ट्र संघ

विश्‍मा शान्ति कायम गर्दै अन्तराष्‍ट्रीय समवृद्धि हासील गरी मानव जाती लाई युद्धको प्रकोप वाट वचाउने उद्धेश्यले सन् 1945 oct. 24 मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको हो । यो एउटा अन्तराष्‍ट्रीय संस्था हो । 14 Decem. 1955 मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रस‌‌घ सदस्यता लिएको हो ।

संयुक्त राष्‍ट्रसंघको उद्धेश्यहरु देहाय बमोजिम रहेकाछन्

  • विश्‍मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु
  • सदस्य राष्‍ट्रहरु विच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु ।
  • अन्तराष्‍ट्रीय ,आर्थिक ,सामाजिक,सास्कृतिक मानवीय समस्या समाधानको लागि सहयोग गर्नु ।
  • मानव अधिकारको सम्मान प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्नु ।
  • साझा उद्धेश्य प्राप्तीको लागि राष्‍ट्रहरु द्धारा गरिने काम कारवहीमा एकरुपता ल्याउनु ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.