मानव श्रोत ब्यबस्थापन

संगठन भित्र मानवीय पक्षको प्राप्ती विकास तथा उपयोग गर्ने पद्धती मानव श्रोत ब्यबस्थापन हो । मानव श्रोतको कुशलता पूर्वक प्रयोग गरी संगठनको लक्ष्य उद्धेश्य हासिल गर्ने कलालाई मानव श्रोत ब्यबस्थापन भनिन्छ । संगठनलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न को लागि मानव... Read more